fbpx

Jelmezverseny Játék szabályzat

A Unicorn Bistro (továbbiakban: Szervező) játékot hirdet az Unicorn Bistro hivatalos Facebook oldalán az oldal felhasználói számára 2023 Halloweeni jelmezverseny címmel.
A játék időtartama: 2023.10.31-2023.11.05.
Nevezési határidő: 2023.11.02. 23:59
Szavazási határidő: 2023.11.05. 23:59
Eredményhirdetés: 2023.11.06. 18.00 óra

 1.  A játék menete:
  A versenyre jelmezes képpel lehet nevezni. A képeket a (18. év alatt a szülőnek kell) elektronikus formában kell eljuttatni Szervezőnek az [email protected]  e-mail címen keresztül legkésőbb 2023.11.02. 23:59-ig. Az e-mailben meg kell adni a beküldő játékos nevét és az e-mail tárgyában fel kell tüntetni a 2023 halloweeni jelmezverseny megnevezést.

A fényképek folyamatosan kerülnek feltöltésre a Unicorn Bistro Facebook oldalára, a 2023 Halloweeni jelmezverseny elnevezésű fényképalbumba.
A 2023.11.05 23.59-ig lehet szavazni a beküldött, fényképalbumba feltöltött fotók bármelyikére. A szavazás nyertesét a képre adott legtöbb reakciók/emotikonok útján választjuk ki. Ezen kívül díjazásban részesül még a legötletesebb fotót benevező Játékos is, A legötletesebb Halloweeni jelmezt egy négytagú zsűri választja ki, melynek tagjai a Unicorn Bistro munkatársai.

A nyertesek díjai:

– 50.000 Ft értékű NYX COSMETICS ajándékcsomag a

– 30.000 Ft értékű Unicorn Bistro vásárlási utalvány

A fénykép a [email protected]  e-mail címre történő elküldése automatikus regisztrációt jelent a Játékban történő részvételre.

A Unicorn Bistro kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.
A Résztvevő a fénykép elküldésével, illetve a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését és egyben hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a kapott fényképet a Játéksziget hivatalos Facebook oldalán közzétegye.
A Játékos által a Jelentkezés keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

Kik vehetnek részt a játékban?
A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

 1. A játékban nem vehetnek részt:
 1. a) Szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  b) Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;
  c) A Játékban a Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró időpontja után kezdeményezett kérdőív kitöltések nem vesznek részt.
 2. A nyerteseket a Játékos által előzetesen megadott e-mail címen értesítjük, illetve ezen e-mail címen keresztül tájékoztatjuk a nyerteseket a nyeremény átvételének módjáról, kiszállításának részleteiről.
  Szervező a Játékosok által megadott személyes adatok valóságtartalmát a Játékossal való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.
  Amennyiben a nyertes nem érhető el a Játékban használt e-mail címen, a szervező a nyertességre vonatkozó értesítés megküldésétől számított 14 naptári napon keresztül minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a rendelkezésére álló elérhetőségeken keresztül a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény újra kisorsolásra kerül.
  A nyereményeket a szervező személyes átvétel vagy postai futárszolgálat útján juttatja el a nyertes játékos részére.
 1. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt, annak közreműködésével jogosult.
 2. A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel elnehezül vagy akadályozott, így különösen, ha a kérdőív kitöltésekor jelentkező technikai problémák merülnek fel.
 3. Profi sminkesek és jelmeztervezők

A szervező fenntartja a jogot a Játék szabályainak és mechanizmusának megváltoztatására, azzal, hogy erről a Játékosokat megfelelő időben és módon tájékoztatja. A szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.
Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy törölje.
Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja, azzal, hogy erről a Játékosokat megfelelő időben és módon tájékoztatja, az adatkezelési szabályok módosítása esetén pedig beszerzi a Játékosoknak az adatkezeléshez való hozzájárulását.
A szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, a postai kézbesítés késedelméből, elmaradásából eredő problémákért.
A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a szervező nem vállal felelősséget.

 1. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a szervező viseli, egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.
 2. A Kiíró a nyertest a Játékban használt (általa megadott) e-mail címen értesíti. A Játékosok kötelesek elektronikus fiókjuk elérhetőségét a fenti tájékoztatás érdekében biztosítani. Az ennek esetleges hibáiból vagy hiányosságaiból származó jogkövetkezményekért a Szervező nem vállal felelősséget. 
 1. A Játékos a Játékban való részvétellel:

– feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait (ld. e-mail cím)  a szervező és a nyereményjáték lebonyolításában közreműködő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint az egyéb irányadó jogszabályi előírások (pl.: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
– tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.
– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.
– hozzájárul ahhoz, hogy a fentebb feltüntetett személyes adatokat Szervező a nyereményjáték céljainak elérése (ld.: nyertes kisorsolása, a vele való kapcsolatfelvétel és az esetleges nyeremények megküldése, a törvényes képviselő beazonosítása), valamint a Játéksziget további eseményeiről, híreiről, akcióiról és a mindenkori újdonságokkal kapcsolatos jövőbeli tájékoztatás és hírlevelek küldése, illetőleg az ezekhez kapcsolódó marketing célok érdekében, a nyereményjáték lezárásának és a nyeremények átadásának időpontjáig, majd ezt követően mindaddig kezelje, amíg az érintett személyes adatainak törlését nem kéri.
– tudomásul veszi, hogy szervező a Játékosok adatait a jelen 11. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel,
– tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggő adatkezelésre vonatkozó további részletes információk (kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja és időtartama, az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati és egyéb jogosultságai) a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeiben és belső adatvédelmi szabályzatában olvashatóak.

 1. A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint a Szervező mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit és belső adatvédelmi szabályzatát, amelyek az alábbi internetes oldalon érhetőek el: https://unicornbistro.hu/GDPR

Budapest, 2023. 10. 31. 
Unicorn Bistro
(ZSHOWtime Bt. 1065. Budapest Nagymező utca 64.)
Szervező